Déi neiste Bäitreeg op dësem Site:

News

24.7.2018 De POLI verstéisst géint d'Sproochegesetz

(comments: 0)

Den Chatroboter am Déngscht vum Konsument... vum Ministère fir de Konsumenteschutz... äntwert leider nëmmen op franséisch.

poli.guide

Mat de Steiergelder, mat deene si Iwwersetzunge vu Websäite hätte finanzéiere kënnen, hu si léiwer an eng frankophone Software mat der Intelligenz vun
engem Bëbee (Fernand Etgen) investéiert.

DE WEE2050 SETZT SECH AN FIR ENG RICHTEG MÉISPROOCHEGKEET.
Ass dat hei d'Méisproochegkeet vun där mer ëmmer gezielt kréien? Franséischen Monolinguismus?

Mä dat kënne mir änneren! Wann mir eis zesummen dofir asetzen!

Mir, als Wee2050, setzen eis an
- fir d'Lëtzebuerger Sprooch
- a fir eng ausgeglachen, richteg Méisproochegkeet

Eis Ziler:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

D'Gesetz vum 24. februar 1984 seet am Artikel 4:
"Lorsqu'une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l'administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant."

Read more …

23.7.2018 Firwat ass d'Internetsäit vun der Chamber just op franséisch?

(comments: 0)

Firwat ass de Communiqué just op franséisch beim Treffen vun den däitschsproochege Länner?

DE WEE2050 SETZT SECH AN FIR ENG RICHTEG MÉISPROOCHEGKEET.
Ass dat hei d'Méisproochegkeet vun där mer ëmmer gezielt kréien? Franséischen Monolinguismus?

Mä dat kënne mir änneren! Wann mir eis zesummen dofir asetzen!

Mir, als Wee2050, setzen eis an
- fir d'Lëtzebuerger Sprooch
- a fir eng ausgeglachen, richteg Méisproochegkeet

Eis Ziler:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

Read more …

13.7.2018 Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg? Beispill 3: Stad Lëtzebuerg

(comments: 0)

13.7.2018 Méisproochegkeet zu Lëtzebuerg? Beispill 3: Stad Lëtzebuerg

Ass dat déi d'Méisproochegkeet vun där mer ëmmer gezielt kréien?
Franséischen Monolinguismus?

Sou ass d'Internetsäit vun der VDL (och nach Stad Lëtzebuerg genannt): - eesproocheg!

Mir, als Wee2050, setzen eis an
- fir d'Lëtzebuerger Sprooch
- a fir eng ausgeglachen Méisproochegkeet

Eis Ziler:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

Read more …